Gustavson s.r.o. Second hand anglického módneho oblečenia


Gustavson.sk Second Hand Veľkoobchod/MaloobchodGustavson.sk Second Hand Veľkoobchod/Maloobchod
Poštovné a balné AKCIA

Pri objednávke tovaru vo výške nad 300 €, poštovné a balné ZADARMO

 

AKCIA

 Akciový tovar - odevy

 

VEŠIAKOVÝ ODBER !!!


ponúkame Vám za najvýhodnejšie ceny

odevy, ktoré si vytriedite

podľa svojej vôle a potreby,

rozdelených na kategórie

1. Dámske

2. Pánske

3. Detské 

 

 len veci dobrej kvality, žiadne

poškodené a nemoderné veci

 

Zľavy pre vešiakový odber:

3 % - nákup nad 200,00  €

4 % - nákup nad 300,00 €

5 % - nákup nad 400,00 €


 

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky kúpy a predaja cez internetovú stránku www.gustavson.sk ,uskutočňované firmou Gustavson s.r.o., so sídlomPod hájom 4041/206,01841 Dubnica n/V, IČO: 45592705, IČDPH: SK2023050018 (ďalej len ,,Všeobecné obchodné podmienky“)


Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke pravdivé a úplné.

2. Predávajúcim Gustavson s.r.o., so sídlom Pod hájom 4041/206, 018 41 Dubnica n/V, IČO: 45592705, IČDPH: SK2023050018 (ďalej len ,,predávajúci“)

3. Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie fyzická osoba, ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľ na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

4. Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky www.gustavson.sk , elektronickej pošty, objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou. Všetky ceny ceny vrátane 20% DPH.

5. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom tohto e-shopu (zmluva uzatvorená prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov).

6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke na internetovej stránke www.gustavson.sk


Objednávanie tovaru

1. Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky www.gustavson.sk , elektronickej pošty.

2. Každá objednávka musí obsahovať:

 Fyzická osoba:

  • meno a priezvisko objednávateľa,
  • adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia (ak je a nezhoduje sa s adresou trvalého bydliska),
  • telefónne číslo, email, názov tovaru, počet kusov, cenu.


3. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené v clanku Objednavanie tovaru bod 2 nemusí byť predávajúcim akceptovaná.

4. Predávajúci zaradzuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.

5. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou a oznámi odberateľovi v akej lehote bude možné tovar dodať. Zvyčajneaj je tovar na sklade  je to do 5 dní ak sa tovar nenechadza na sklade je to maximalne 14 dni od objednania.

Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom emailovej správy kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 48 hodín pred expedíciou tovaru od predávajúceho. Po tomto termínezrušenie objednávky nebude akceptované.


Dodanie a prevzatie tovaru

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom:

Slovenská pošta (doporučene kuriér Slovenská pošta) + 7,20 € / balík (50 ks)

3. Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim.

Tovar je doručený do 24 hodín od expedície z nášho skladu prostredníctvom Kuriérskej spoločnosti .
V prípade, že predávajúci Gustavson s.r.o. nevie vybaviť objednávku jednorázovo, informuje o možnostiach dodania neúplnej dodávky kupujúceho.

4. V prípade objednávky tovaru vo výške nad 300 €, nebude poštovné a balné účtované a tovar bude zaslaný zákazníkovi kuriérom Slovenskej pošty.

5. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.


Neprebratie zásielky na dobierku POZOR!!!

Odoslanie zásielky potvrdzuje Gustavson s.r.o. e-mailovým oznámením o aktualizácii -odoslaní zásielky.
Na prebratie zásielky zákazník 18 dní, potom ju pošta posiela späť. Stáva sa, že lístok o prijatí zásielky na poštu nie je zákazníkovi vždy dodaný. V tom prípade si vie zásielku vyzdvihnúť aj bez neho. (Stačí na pošte udať adresu zákazníka, poprípade zašleme na vyžiadanie číslo podacieho lístka.)

V prípade neprebratia dobierkovej zásielky zákazníkom si Gustavson s.r.o. vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10,00 €.

Poplatky za upomienky:

0,00 € ( 0 SK) - upomienka na zaplatenie č.1 - posielaná emailom aj SMS-kou

1,66 € (50 SK) - upomienka na zaplatenie č.2 - posielaná poštou (obyčajne)

1,66 € (50 SK) - upomienka na zaplatenie č.3 - posielaná poštou (doporučene)

Všetky upomienky sa považujú za doručené na druhý deň od odoslania. Splatnosť upomienok je spravidla 14 dní od odoslania, (presný dátum, suma a číslo objednávky bude vždy uvedené v upomienke).

Poplatky spojené so súdnym a exekučným konaním:

26,56 € (800 SK) - vystavenie žiadosti na súd na platobný rozkaz obchodom

26,56 € (800 Sk) - vystavenie žiadosti na exekučné konanie

Poplatky spojené s obchodom:

9,96 € (300 Sk) - podanie návrhu na exekučné konanie
(poplatok exekútora) + ďalšie poplatky exekútora

Neprebratá zásielka bude zákazníkovi po dohode zrušená alebo obratom znova odoslaná . Pokiaľ kupujúci pokutu nezaplatí do 14 dní od upozornenia na zaplatenie pokuty na účet predavajúceho, bude od neho vymáhaná škoda podľa obchodného a obcčianského zákonníka, ktorú predavajúcemu spôsobil.

6. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pri zistení nedostatkov musí kupujúci do 48 hodín informovať predávajúceho (písomne, e-mailom). Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.


Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

 1. Cena za objednaný tovar uvedená v internetovej stránke www.gustavson.sk je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho, všetky ceny vrátane 20% DPH.

2. Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:
- zaplatením dobierky pri jej prevzatí
- bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho do doby splatnosti uvedenej na priloženej faktúre

3. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho. V prípade omeškania platby je predávajúci oprávnený vymáhať od kupujúceho penále vo výške 0,1% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
 

Ochrana osobných údajov

1. Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru.
Osobné údaje sa spracovávajú v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. Objednávateľ dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané.

3. Predavajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátam


Reklamačný poriadok

 Predmet reklamácie

1. Predmetom reklamácie môže byť:
- tovar zakúpený u predávajúceho
- poškodený tovar

2. Predmetom reklamácie nemôže byť:
( Nárok na uplatnenie záruky zaniká)
-ak kupujúci reklamuje vady, na ktoré bol predávajúcim v
dobe uzatvárania zmluvy upozornený a písomne s nimi
súhlasil,
-uplynutím záručnej doby tovaru,
-mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
-používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a
mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
-neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
-poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami
 uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými
normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
-poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
-poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
-neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou
elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
-zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby
- predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady spôsobené neodborným používaním produktu, alebo v rozpore s návodom na použitie vrátane neodborného zásahu do produktu, spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva a ostatnými príčinami uvedenými na záručnom liste/návode. Na takto vzniknuté poruchy sa poskytnutá záruka nevzťahuje.


Podmienky reklamácie

 1. V prípade výskytu vady alebo podozrenia na vadu môže kupujúci uplatniť v záručnej dobe svoje nároky zo zodpovednosti za vady na tovare zakúpenom u predávajúceho.

2. Záručná doba je: 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.

3. Pri reklamácii je nutné predložiť záručný list (k tovaru ku ktorému bol vystavený) a doklad o kúpe s uvedeným výrobným číslom a doklad o zaplatení.

4. Zásielky zaslané na dobierku neprijímame.

5. Pri odovzdaní tovaru za účelom reklamácie sa vyplní Reklamačný protokol“. Stáhnite si jej TU .Kupujúci obdrží od predajcu 1 exemplár reklamačného protokolu, ktorý potvrdzuje prevzatie tovaru na reklamáciu.

5. Ak sa na zistenú vadu vzťahuje záruka, odstránenie vady je bezplatné.

6. Záručnú opravu je predávajúci povinný vykonať v primeranom čase, najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu.

7. V prípade, že sa na zistenú vadu záruka nevzťahuje, môže si kupujúci dohodnúť s predávajúcim podmienky (cenu a termín) nezáručnej opravy.


 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1          Kupujúci povinnosť ihneď po prevzatí objednaného tovaru ho prekontrolovať a vyskúšať. V prípade akýchkoľvek nedostatkov je povinný okamžite upovedomiť predávajúceho telefonicky alebo e-mail-om o tejto skutočnosti.

4.2          Kupujúci právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od dňa jeho prevzatia. Tieto podmienky v súlade s Občianskym zákonníkom a ustanoveniami o zásielkovom predaji v rámci SR.

4.3          Tovar musí byť vrátený v nepoškodenom stave, nepoužívaný, s visačkami, poriadne zabalený a schopný ďalšieho predaja.

4.4          Ďalšou súčasťou vráteného tovaru musí byť kópia ústrižku z dobierkovej alebo balíkovej poštovej poukážky, faktúra vystavená predávajúcim a taktiež sprievodný list s vysvetlením spôsobu vrátenia peňazí, resp. výmeny tohto tovaru za iný.

4.5          Kupujúci je povinný tento tovar zaslať naspäť predávajúcemu bežným balíkom (NIE DOBIERKOU). Všetky dopravné náklady s týmto spojené hradí kupujúci.

4.6          Kupujúci je taktiež povinný balík s vráteným tovarom poistiť, pretože predávajúci nezodpovedá za stratu alebo poškodenie počas prepravy.

4.7          Peniaze za tovar predávajúci vracia kupujúcemu ihneď po obdržaní vráteného tovaru. Preferujeme vrátenie peňazí prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu.

4.8          V prípade, ak sa kupujúci rozhodne tento tovar vymeniť za iný, ten mu bude okamžite po obdržaní vráteného tovaru zaslaný na jeho adresu doručenia.

4.9          Kupujúci nárok na vrátenie peňazí len za hodnotu tovaru. NIE ZA POŠTOVNÉ A BALNÉ.

 
  Záverečné ustanovenia
 
 
7.1          Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.gustavson.sk .

7.2          Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

7.3          Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

7.4          Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

7.5          Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.